Człowiekowi udało się opanować teren na jakim żyje, ponieważ potrafił zniszczyć wszystko to, co stało mu na drodze. Egoistyczne podejście do otaczającej nas rzeczywistości pozostało w nas do dziś. I nikt się z tym nie kryje. Żyjemy tu i teraz. I tylko to się liczy. Wciąż słyszymy, że mamy chwytać chwile, dążyć do szczęścia, żyć intensywnie i krótko. Taka postawa wzmaga w ludziach atawistyczną skłonność do niszczenia. Właśnie nad tą skłonnością należy zapanować. Przyroda, która nas otacza jest spokojna. Nakłada na człowieka ograniczenia, uczy pokory. Doskonale wie, że bez czystego środowiska, człowiek nie przeżyje. Natura wymusza na nas dobro czyli troskę o otaczającą nas przyrodę oraz o drugiego człowieka, z którym wspólnie możemy dbać o przyrodę. Mamy więc wybór i tylko my poniesiemy konsekwencję, za podjęcie najlepszej z naszego punktu widzenia decyzji. Z punktu widzenia ochrony środowiska  warto żyć spokojnie, żyć dłużej, współpracować z innymi na rzecz wspólnego dobra. Warto podziękować naszym przodkom za pozostawienie dla nas czystego środowiska i dbać o to, aby naszym dzieciom i wnukom żyło się równie dobrze, jak nam. Pozostawmy środowisko przynajmniej w takim samym stopniu, w jakim my żyjemy. Nie pozostawiajmy im nieodwracalnych w skutkach problemów, które wpłyną na ich życie. Natura ma niezwykły dar odradzania się. Zaufajmy jej.

     Jak mądrze gospodarować otaczającym nas terenem? Przede wszystkim należy ochraniać te tereny, które mają niezwykłe walory przyrodnicze. Gospodarowanie poprzez podtrzymywanie funkcjonowania przestrzeni na zasadach zrównoważonego rozwoju. Planowanie poprzez rozumienie, odtwarzanie lub tworzenie (w perspektywie) wartościowych przestrzeni. Szczególnie w miejscu zdegradowanych lub źle wykorzystywanych przestrzeni. Warto zatem rozróżnić krajobraz pospolity, krajobraz wyjątkowy i krajobraz zdegradowany. W krajobrazie pospolitym można poprzestać na ogólnych zasadach wykorzystania terenu. Szczególnej pielęgnacji powinien podlegać krajobraz wyjątkowy, wartościowy przyrodniczo i kulturowo. Ten typ krajobrazu mógłby być rozumiany jako „nośnik” dużej różnorodności biologicznej.Od kilkudziesięciu lat następuje przyspieszenie utraty różnorodności biologicznej w wyniku działalności człowieka. W wielu miejscach na świecie wymieranie gatunków może się okazać szczególnie niebezpieczne dla różnorodności biologicznej, ponieważ zagraża stabilności ekosystemów. Jednym z najistotniejszych powodów wymierania gatunków jest niszczenie środowiska życia. Do przyczyn wymierania gatunków i zmniejszania się obszaru ich występowania dołączyło rozprzestrzenianie się niektórych gatunków poza ich pierwotne obszary bytowania. Globalizacja, a w szczególności rozwój handlu i turystyki, ocieplanie klimatu spowodowały wzrost liczby gatunków obcych dla rodzimej flory i fauny.     

Jedynym ratunkiem dla naszej planety, a w szczególności naszej okolicy jest zwiększenie świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa. Bez mocno ukształtowanej postawy, nie mamy szansy na zachowanie zdrowego środowiska. Bądźmy łagodni dla otaczającej nas przyrody. Taka postawa na pewno nam nie zaszkodzi, a może dać nam więcej, niż się spodziewamy.