Liga Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu jednodniowym organizowanym w ramach projektu Liga Polnej Bioróżnorodności sponsorowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Szkolenie odbędzie się 17.11.2016 r. w godzinach od 12.30 do 18.00 w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Różańsku. Uczestnicy po odbyciu szkolenia staną się inicjatorami działań w zakresie ochrony różnorodności biologicznej. Celem szkoleń jest przekazanie rzetelnej i praktycznej wiedzy w zakresie roli i znaczenia użytków przyrodniczych w ochronie bioróżnorodności. Szczególnie zapraszamy rolników, uczniów szkół rolniczych, pracowników sołectw i jednostek samorządów terytorialnych. Każdy z uczestników otrzyma bezpłatnie pakiet edukacyjny.

Program szkolenia:

12.30 - 13.00    Rozpoczęcie szkolenia oraz przywitanie uczestników .

13.00 - 13.30   „Rola i funkcje użytków ekologicznych w krajobrazie rolniczym w kontekście ochrony owadów zapylających oraz utrzymywania bazy naturalnych drapieżników dla szkodników upraw” wykład dr hab. Renaty Gamrat z Katedry Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie - zajęcia terenowe.

13.30 - 14.00  „Różnorodność międzygatunkowa i gatunkowa flory i fauny charakterystycznej dla terenów rolniczych, w tym ochrony owadów zapylających”  wykład dr hab. Michała Kupca z Katedry Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie - zajęcia terenowe.

14.00 - 14.30  „Ochrona bioróżnorodności na terenach użytkowanych rolniczo w kontekście zmian klimatycznych” wykład dr inż. Elżbiety Duszy z Katedry Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie - zajęcia terenowe.

14.30 -15.00  „Praktyczne aspekty zakładania i pielęgnacji użytków przyrodniczych – alei przydrożnych, remiz, zadrzewień i zakrzewień” wykład mgr inż. Marka Heisera leśnika z Nadleśnictwa Nowogard - zajęcia terenowe.

15.00-15.30     Podsumowanie szkolenia:

·      - wręczenie pakietów edukacyjnych,

·      - wręczenie certyfikatów uczestnictwa.


15.30 – 17.30 Wyjście terenowe - podsumowujące,

17.30 -18.00 Pożegnanie uczestników.

 

 

Serdecznie zapraszamy!