Według najnowszego komunikatu Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, suszą zagrożone jest 472 gmin w kraju, czyli około 20%.  Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września danego roku - Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) poniżej określonej wartości dla poszczególnych gatunków lub grup roślin uprawnych oraz kategorii glebowych.

KBW jest wskaźnikiem umożliwiającym określenie stanu uwilgotnienia środowiska (oceny aktualnych zasobów wodnych) przy wykorzystaniu danych meteorologicznych. Wyraża różnicę pomiędzy opadem atmosferycznym a  stratami w procesie parowania -  ewapotranspiracją potencjalną.

Najnowszy raport IUNiG stwierdza wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski w okresie od 11 kwietnia do 10 czerwca 2016 roku.  Tegoroczna susza stanowi największe zagrożenie dla upraw zbóż ozimych i jarych, rzepaku i rzepiku, buraka cukrowego, krzewów i drzew owocowych oraz truskawek. Szacuję się, że na terenie gmin nią objętych, plony będą niższe o 20%, w stosunku do uzyskanych przy średnich wieloletnich warunkach pogodowych.

Najwięcej zagrożonych obszarów znajduję się w północnej części Polski, ma to związek z małą ilością opadów (w rejonach zachodnich kraju spadła zaledwie połowa miesięcznej normy opadów) i wysokimi temperaturami, które były w tym roku rekordowo wysokie – zwłaszcza w maju, gdzie średnia miesięczna temperatura przekroczyła 2 stopnie powyżej normy wieloletniej.

Aktualne informacje na temat suszy znajdują się pod adresem http://www.susza.iung.pulawy.pl/system/