Aktywizujące szkolenie przeznaczone jest dla uczniów szkół rolniczych. W jego trakcie odbędą się liczne wykłady audytoryjne oraz zajęcie warsztatowe, których owocem będzie praca grupowa w postaci zaprojektowania i budowy remizy śródpolnej.


W trakcie warsztatów zaprezentowane zostaną zagadnienia dotyczące zasad i celów ochrony bioróżnorodności,  w tym Konwencja o różnorodności biologicznej i strategia UE dotycząca ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r., roli i znaczenia użytków przyrodniczych w krajobrazie rolniczym oraz wpływu zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej na bioróżnorodność. Ponad to odbędą się treningi dla przyszłych lokalnych liderów i inicjatorów działań w zakresie ochrony bioróżnorodności oraz liczne zajęcia warsztatowe i wyjazdy terenowe mające na celu poznanie gatunków i siedlisk dzikich owadów zapylających oraz  zagadnień związanych z wpływem klimatu i jego zmian na różnorodność biologiczną.

Informujemy, że tegoroczne warsztaty odbędą się w Drawnie w terminie 25.07 – 29.07.2016 r.

 

 

  Ramowy Program Warsztatów

 

Dzień pierwszy:

10.00 – 10:30

Zbiórka przy Ośrodku

10:30 – 11:00

Śniadanie

11:00 – 12:00

Zakwaterowanie

12:00 – 13:30

- Powitanie uczestników

- Prezentacja celu i założeń Akademii Menedżera Zrównoważonego Rozwoju

13:30 – 15:30

Sesja wykładowa dotycząca zasad i celów ochrony bioróżnorodności:

- wprowadzenie do tematu bioróżnorodności na terenach rolniczych

- Konwencja o różnorodności biologicznej

- Strategia UE dotycząca ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r.

15:30 – 16:30

Obiad

16:30 – 18:00

Sesja wykładowa - rola i znaczenie użytków przyrodniczych w krajobrazie rolniczym:

- rodzaje użytków przyrodniczych i ich rola w środowisku rolniczym

- tworzenie i ochrona użytków ekologicznych, jako form ochrony przyrody, w środowisku rolniczym

18:00 – 19.30

Sesja wykładowa dotycząca wpływu zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej na bioróżnorodność:

- rodzime (regionalne) gatunki roślin i zwierząt hodowlanych

- problemy z intensyfikacją produkcji rolnej 

19:30 – 20:00

Kolacja

 

Dzień drugi:

9:00 – 9:30

Śniadanie

9:30 – 11:30

Zajęcia warsztatowe w grupie (teren i sala wykładowa):

- Tworzenie graficznego modelu oddziaływań między człowiekiem, klimatem a bioróżnorodnością

11:30 – 11:45

Przerwa kawowa

11:45 – 13:45

Zajęcia warsztatowe „Czy klimat się zmienia?”

- Wyciąganie wniosków w grupach przy użyciu danych meteorologicznych – zestawień gatunków roślin i zwierząt, map, wykresów

13:45 – 14:30

Obiad

14:30 – 15:45

Zajęcia warsztatowe „Wpływ klimatu na bioróżnorodność” -  cz.1

- Wymieranie, utrata naturalnych siedlisk i zmniejszenie zasięgów występowania gatunków

- Pojawianie się gatunków obcych i ekspansywnych

15:45 – 16:00

Przerwa kawowa

16:00 – 17:15

 Zajęcia warsztatowe „Wpływ klimatu na bioróżnorodność” -  cz.2

- Adaptacja organizmu do zmian klimatu

- Mitygacja

17:15 – 19:15

Wykład ornitologiczny: „Różnorodność awifauny użytków rolnych w kontekście zmian klimatycznych”

19:15 – 19.45

Kolacja

  

Dzień trzeci:

9:00 – 9:30

Śniadanie

9:30 – 10:30

Wykład „Rola gatunków parasolowych” w ochronie bioróżnorodności środowisk rolniczych

10:30 – 12:00

Warsztaty „Dzikie owady zapylające” cz. 1:

 - Gatunki występujące w Polsce (tereny rolnicze),

-  Rola owadów w ekosystemie oraz gospodarce rolnej

12:00 – 12:15

Przerwa kawowa

12:15 – 14:15

Warsztaty „Dzikie owady zapylające” cz. 2 -  w terenie:

 - Naturalne siedliska

-  Największe zagrożenia

14:15 – 15:00

Obiad

15:00 – 17:00

Warsztaty terenowe (wyjazd) – „Budowa remizy śródpolnej” – cz. 1

- w trakcie prelekcje tematyczne, w tym dotyczące instruktarzu dotyczącego zakładania remiz śródpolnych i innych użytków przyrodniczych

17:00 – 17:15

Przerwa kawowa

17:15 – 19:15

Warsztaty terenowe – „Budowa remizy śródpolnej” – cz. 2

- w tym instrukcje – prelekcje dotyczące doboru właściwych gatunków roślin – drzew i krzewów

- powrót do miejsca zakwaterowania

19:15 – 19:45

Kolacja

 

Dzień czwarty:

8:00 – 8:30

Śniadanie

8:30 – 14:30

Wyjazd terenowy – zwiedzanie występujących użytków ekologicznych i przyrodniczych zlokalizowanych na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego oraz na terenach rolniczych gminy Drawno:

14:30 – 15:30

Obiad

15:30 – 18:45

Warsztaty terenowe – „Budowa remizy śródpolnej” – cz. 3

- w trakcie prelekcje tematyczne dotyczące dobrych praktyk w zakładaniu remiz śródpolnych

18:45 – 19:15

Kolacja

 

Dzień piąty:

9:00 – 9:30

Śniadanie

9:30 – 11.30

Wykład „Natura 2000 a rolnictwo” (Plany Zadań Ochronnych na obszarach użytkowanych rolniczo)

11.30 – 12:00

Przerwa kawowa

12:00 – 14:00

Trening „Lokalny lider bioróżnorodności”:

- Użytki przyrodnicze w mojej miejscowości

- Jak przekonać sąsiadów (dobre rady)

- Gdzie szukać wsparcia

14:00 – 14:45

Obiad

14:45 – 16:00

Podsumowanie warsztatów projektowych. Uroczyste podsumowanie Akademii oraz wręczenie certyfikatów