Młodzieżowa Akademia Zrównoważonego Rozwoju to siedmiodniowych warsztatów dla dzieci i młodzieży – uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenów gmin wiejskich i wiejsko-miejskich z terenu woj. lubuskiego i zachodniopomorskiego. Ich celem jest aktywna edukacja ekologiczna związana głównie z ochroną bioróżnorodności na terenach

rolniczych. Za sprawą atrakcyjnych działań, jak wycieczki – piesze, autokarowe, gry, zabawy, konkursy, quizy czy zajęcia warsztatowe, uczestnicy poznają znaczenie ochrony bioróżnorodności, zarówno na terenach zagospodarowanych przez człowieka, jak i dziewiczych rejonach Polskich Parków Narodowych.
W lipcu 2015 roku odbyły się już dwie edycje warsztatów w miejscowościach Szklarska Poręba i  Zawoja, w których udział wzięło łącznie 90 osób.

 

Informujemy, że dwa turnusy 7-dniowej  Młodzieżowej Akademii Zrównoważonego Rozwoju odbędą się w:

Szklarskiej Porębie w terminie 08.07 – 14.07.2016

Białce Tatrzańskiej w terminie 21.07 -27.07.2016

Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LOP Szczecin, pod nr tel. 91 422 46 91 lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Informacje o rekrutacji zostały rozesłane również do Szkół z terenu woj. Lubuskiego i Zachodniopomorskiego.

 

 

Ramowy Program Warsztatów

Dzień pierwszy „Dzień Ekologii”

9:00 – 9:30

Śniadanie

9:30 – 10:00

Test - Uczestnicy odpowiedzą na pytania dotyczące tematyki warsztatów, które pozwolą sprawdzić ich aktualny stan wiedzy związany z pojęciem bioróżnorodności i sposobami jej ochrony, klimatu i jego zmian, ekosystemami jakie mogą znaleźć w miejscu swojego zamieszkania, ich charakterystycznymi cechami, przedstawicielami flory i fauny oraz zagrożeniami, podstawowymi zagadnieniami z zakresu ekologii oraz gospodarki rolnej. Identyczny test  przeprowadzony zostanie na zakończenie warsztatów, co pozwoli określić poziom zdobytej wiedzy oraz nastawienie uczestników do poruszanych tematów.

10:00 – 12:00

Prelekcja ekologiczna: “Liga Polnej Bioróżnorodności” - mająca na celu zapoznanie uczestników z celami i tematyką projektu oraz szczegółowym programem warsztatów. W trakcie zajęć uczestnicy zostaną zapoznani z pojęciem bioróżnorodności oraz założą „Encyklopedię bioróżnorodności” – zeszyt, w którym zapisywać będą nowe dla nich pojęcia i wspólnie opracowywać zrozumiałe dla wszystkich definicje. Głównym celem będzie przybliżenie szczególnej roli ochrony bioróżnorodności na terenach rolniczych.

12:00 – 12:30

Przerwa, przygotowania do wyjścia w teren

12.30 – 14:30

Warsztaty terenowe „U podnóża gór” - poznanie okolicznych ekosystemów (pastwiska, łąki i pola) oraz wskazanie i wyróżnienie charakterystycznych cech występujących na terenach rolniczych ekotonów i użytków przyrodniczych.

14:30 – 15:30

Obiad

15:30 – 16.30

Cisza poobiednia

16:30 – 18.30

Zajęcia warsztatowe „Spotkanie z ekologią” – uczestnicy poznają definicję oraz podstawowe zagadnienia dotyczące ekologii, bioróżnorodności oraz rolnictwa, jak ekosystem, biotop, biocenoza, łańcuch pokarmowy, użytek ekologiczny, remiza, gatunek wskaźnikowy, region biogeograficzny, strefa ekotonowa.

18:30 – 19:30

Quiz „Znam podstawowe zagadnienia ekologii” – uczestnicy utrwalą wiedzę zdobytą w trakcie zajęć

19:30 – 20:00

Kolacja

20:00 – 21:00

Podsumowanie i przedstawienie programu kolejnego dnia

 

Dzień drugi „Dzień Regionalnych Gatunków”

 

9:00 – 9:30

Śniadanie

9:30 – 17:00

Wyjazd studyjny:

·         Pawilon wystawowy PPN w Szczawnicy - Wystawa pt. „Ekosystemy łąkowe i pastwiskowe Pienin”.

·         Sromowce Wyżne – wizyta w Izbie Regionalnej w Sromowcach Wyżnych, prowadzonej przez Koło Gospodyń Wiejskich – wystawa sprzętów związanych z tradycyjnym rolnictwem i hodowlą.

·         Warsztaty terenowe, w trakcie których uczestnicy zobaczą tradycyjny sposób uprawy rolnej (2 h).

·         Prelekcja nt. roli i znaczenia użytków przyrodniczych w krajobrazie rolniczym (1h).

17:30 – 18:30

Obiadokolacja

18:30 – 19:30

Cisza poobiednia

19:30 – 20:30

Quiz „Flora i fauna Pienin” – uczestnicy będą mieli za zadanie wykazać się wiedzą zdobytą w trakcie wycieczek. Głównym celem będzie pokazanie gatunków charakterystycznych dla krajobrazu rolniczego Pienin, w tym gatunków rzadkich
i chronionych.

 

20:30 – 21:00

Podsumowanie (uzupełnienie Encyklopedii Bioróżnorodności o nowe pojęcia)
i przedstawienie programu kolejnego dnia

 

Dzień trzeci „Dzień Dzikiego Zapylacza”  

9:00 – 9:30

Śniadanie 

9:30 – 10:30

Wykład „Owady zapylające” – uczestnicy poznają poszczególne gatunki, naturalne siedliska, rolę jaką pełnią w ekosystemie rolniczym oraz największe zagrożenia. 

10:30 – 11:30

Wykład „Jak pomóc dzikim zapylaczom” – uczestnicy zapoznają się z rodzajami i funkcjami „hoteli dla owadów, dowiedzą się jakie rośliny mogą posiać w swoich ogrodach i gospodarstwach aby zapewnić zapylaczom nektar i pyłek. 

11:30 – 12:00

Przerwa 

12:00 – 14:30

Warsztaty „Hotel dla owadów” – każdy z uczestników zbuduje prosty „hotel” dla owadów zapylających zgodnie z otrzymanymi od prowadzących instrukcjami (po zakończeniu akademii uczestnicy zabiorą własnoręcznie wykonane hotele aby umieścić je w miejscach swojego zamieszkania na terenie gospodarstw i przydomowych ogrodów).

14:30 – 15:30

Obiad

15:30 – 16:00

Cisza poobiednia

 

16:30 – 18:00

Warsztaty terenowe, podczas których wskazane zostaną miejsca, gdzie najlepiej zlokalizować hotel dla owadów oraz rośliny zapewniające pożywienie dla nich.

18:00 – 19:30

Konkurs plastyczny „Przyjazne owady” – uczestnicy na podstawie atlasów przyrodniczych i kluczy do oznaczania gatunków będą tworzyć modele owadów zapylających przy zastosowaniu różnych technik. Wygra najbardziej pomysłowo wykonany owad, najlepiej oddający oryginał.

19:30 – 20:00

Kolacja 

20:00 – 21:00

Podsumowanie (uzupełnienie Encyklopedii Bioróżnorodności o nowe pojęcia) i przedstawienie programu kolejnego dnia

 

Dzień czwarty „Dzień użytków przyrodniczych”

9:00 – 9:30

Śniadanie

9:30 – 14:30

Zajęcia w terenie „Wpływ użytków przyrodniczych na bioróżnorodność terenów rolniczych” – uczestnicy będą wyszukiwać i rozpoznawać użytki: zadrzewienia śródpolne, zagajniki, kępy krzaków, martwe, spróchniałe drzewa i powalone pnie, miedze, małe oczka wodne, rzeczki, sterty kamieni czy gałęzi oraz w wyniku obserwacji szukać ich mieszkańców.

 

14:30 – 15:30

Obiad

 

15:30 – 16:30

Cisza poobiednia

 

16:30 -18:30

Warsztaty „Zagrożenia dla bioróżnorodności obszarów rolniczych” – w trakcie pogadanka na temat stosowania środków owadobójczych czy ochrony roślin, nawozów sztucznych, zbyt wczesnego koszenia łąk czy wprowadzania organizmów GMO.

18:30 – 20:00

Olimpiada wiedzy o bioróżnorodności – uczestnicy podzieleni na pięcioosobowe  drużyny będą odpowiadać na pytania oraz wykonywać różnorodne zadania. Pytania i zadania losowane będą z przygotowanej wcześniej puli. Członkowie zespołu będą mieli czas na wspólne opracowanie i zaprezentowanie odpowiedzi.

 

20:00 – 20:30

Kolacja

 

20:30 – 21:00

Podsumowanie i przedstawienie programu kolejnego dnia

 

Dzień piąty „Dzień Ekologicznego Rolnika”

 

9:00 – 9:30

Śniadanie

 

9:30 – 15:30

Wyjazd studyjny do: Gospodarstwa ekologicznego w Jordanowie, gdzie uczestnicy zobaczą funkcjonujące w krajobrazie rolniczym użytki przyrodnicze, poznają ekstensywny chów bydła i trzody chlewnej oraz uprawę zbóż, ziemniaków i warzyw.

Ważnym elementem wycieczki będzie przedstawienie funkcjonującej na terenie upraw miedz dla owadów zapylających oraz remizy śródpolnej.

15:30 – 16:30

Obiad 

16:30 – 17:30

Cisza poobiednia 

17:30 – 19:00

Wykład „Rolnictwo ekologiczne” -  w trakcie wyjaśnienie pojęcia zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz dyskusja, podczas której uczestnicy przedstawiać będą pomysły rozwiązań wspomagających bioróżnorodność.

 

19:00 – 20:00

Wspólne uzupełnianie „Encyklopedii bioróżnorodności” o nowe pojęcia i definicje

 

20:00 – 20:30

Kolacja

 

20:30 – 21:00

Podsumowanie i przedstawienie programu kolejnego dnia

 

Dzień szósty „Dzień Polnej Bioróżnorodności”

9:00 – 9:30

Śniadanie

9:30 – 15:00

Zajęcia warsztatowe „Ekosystem pola” – zajęcia w terenie, w trakcie których uczestnicy wyposażeni w przewodniki, atlasy, lupy, plastikowe pojemniki itp. będą mieli za zadanie rozpoznanie jak największej ilości gatunków flory i fauny. W trakcie zaobserwowane zostaną wspólne cechy i różnice w gatunkach występujących w miejscu zamieszkania uczestników oraz w miejscu odbywania warsztatów.

15:00 – 16:00

Obiad

16:00 – 17:00

Cisza poobiednia

17:00 – 18:30

Konkurs plastyczny „Pole i jego mieszkańcy” – uczestnicy będą mieli do dyspozycji bloki rysunkowe i kredki, atlasy przyrodnicze i klucze do oznaczania gatunków – wygrają prace, na których znajdzie się najwięcej przedstawicieli charakterystycznych dla polnych gatunków. 

18:30 – 20:00

”Spotkanie z rolnikiem” – oprócz zaprezentowania swojej działalności rolnej, poruszony zostanie problem intensyfikacji rolnictwa w Polsce i UE oraz  wpływ takiej formy użytkowania środowiska na bioróżnorodność terenów rolniczych.

20:00 – 20:30

Kolacja 

20:30 – 21:00

Podsumowanie i przedstawienie programu kolejnego dnia

 

Dzień siódmy „Dzień Klimatu” 

 

9:00 – 9:30

Śniadanie 

9:30 – 11:30

Wykład „Wpływ zmian klimatu na różnorodność biologiczną” – uczestnicy zapoznani zostaną z pojęciem klimatu, jego parametrów i czynników go kształtujących oraz jego wpływie na rozkład, rozród gatunków oraz wegetacje roślin. 

11:30 – 15:30

Zajęcia warsztatowe „Klimat Polski” – na podstawie przygotowanych zestawów danych – tabel, map, kalendarzy, uczestnicy będą mieli za zadanie odnotować wszystkie różnice pomiędzy klimatem panującym na terenach górskich, a w miejscu ich zamieszkania. - w trakcie wyjście terenowe (obserwacja zmian klimatycznych w terenie w oparciu o występującą florę i faunę).

15:30 – 16:30

Obiad

16:30 – 17:30

Cisza poobiednia

17:30 – 19:00

Podsumowanie zdobytych informacji, wspólne uzupełnienie Encyklopedii bioróżnorodności.

Test – uczestnicy rozwiążą ten sam test, z którym zmagali się pierwszego dnia warsztatów, będą mieli możliwość porównania swoich wyników z początku i końca Warsztatów.

19:00 – 19:30

Kolacja

19:30 – 21:00

Wieczór pożegnalny połączony z podsumowaniem konkursów i nagrodzeniem laureatów – wybór Lidera Polnej Bioróżnorodności

*terminy poszczególnych elementów mogą ulec zmianie ze względu na warunki meteorologiczne