Celem konferencji jest eksperckie posumowanie działań zrealizowanych w ramach projektu Liga Polnej Bioróżnorodności, w tym dostarczenie uczestnikom rzetelnej wiedzy z zakresu aktualnego stanu i ochrony różnorodności biologicznej terenów rolniczych.
Konferencja skierowana jest do przedstawicieli samorządów (gmin, sołectw), rolników indywidualnych, szkół i organizacji pozarządowych - liderów realizowanych w ramach projektu działań (liderzy inicjatyw lokalnych) oraz laureatów konkursu „Liga Polnej Bioróżnorodności”. W jej trakcie będzie miała miejsce uroczystość wręczenia nagród i dyplomów laureatom konkursu.
Podczas konferencji zostaną w formie prezentacji multimedialnych przedstawione następujące zagadnienia:
•    Rola użytków ekologicznych w krajobrazie rolniczym,
•    Różnorodność awifauny użytków rolnych w kontekście zmian klimatycznych,
•    Praktyczne aspekty zakładania i pielęgnacji użytków przyrodniczych – alei przydrożnych, remiz, zadrzewień i zakrzewień,
Dodatkowo po wygłoszeniu prelekcji eksperckich będzie miała miejsce dyskusja z udziałem moderatora na zasadzie panelu eksperckiego. Każdy z uczestników będzie miał szansę zadania ewentualnych, nurtujących go pytań w zakresie ochrony bioróżnorodności.