REGULAMIN
Konkursu Kreatywnego Ekologa 2016
„Moja miejscowość to ZIELONY PUNKT”

1.    ORGANIZATOR
Liga Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie

2.    KOORDYNATOR KONKURSU
Biuro Zarządu Okręgu LOP w Szczecinie


3.    UCZESTNICY
Uczniowie szkół rolniczych (szkoły ponadgimnazjalne) z terenów województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego.4.     CELE KONKURSU

-    popularyzacja wiedzy o środowisku przyrodniczym terenów rolniczych,
-    kształtowanie świadomości oraz postaw proekologicznych wśród młodzieży,
-    wzrost odpowiedzialności młodzieży za stan środowiska.

5.    ZAKRES TEMATYCZNY

Wiedza z zakresu nauk przyrodniczych oraz działań proekologicznych na terenach wiejskich (rolniczych).

6.    WYMOGI ORGANIZACYJNE

-    konkurs „Moja miejscowość to ZIELONY PUNKT” jest konkursem drużynowym (zespoły czteroosobowe),
-    drużyny powinny być 4-osobowe i mogą je tworzyć uczniowie z różnych klas tej samej szkoły,
-    jedna drużyna wybiera i opracowuje jeden spośród zaproponowanych niżej tematów,
-    udział szkoły w konkursie należy potwierdzić na odpowiednim formularzu dostępnym od 15 lutego 2016 r. na stronie internetowej www.lop.szczecin.pl, w zakładce „Liga Polnej Bioróżnorodności”.
-    Zgłoszenie będzie otwarte do 15 czerwca 2016 r.

Temat I    ,,Zwierzęta mojej okolicy”

a)    Zadaniem drużyny jest wyszukanie, oznaczenie oraz obserwacja gatunków zwierząt występujących na danym obszarze. Obserwacje mogą dotyczyć jednego lub wielu gatunków,
b)    drużyna najpierw wyznacza obszar badań a następnie przystępuje do obserwacji,
c)    praca powinna zawierać informacje o liczebności, statusie ochronnym, znaczeniu gatunków dla zasobów lokalnej przyrody – dla funkcjonowania ekosystemu rolniczego,
d)    opis powinien zawierać informację o ewentualnych zagrożeniach dla występujących gatunków oraz proponowane sposoby przeciwdziałania tym zagrożeniom (propozycje ochrony gatunków i siedlisk),
e)    opis powinien zawierać mapę z naniesionymi stanowiskami obserwowanych gatunków oraz dokumentację fotograficzną potwierdzającą ich występowanie,
f)    w pracy oceniane będą między innymi:
 - uzasadnienie doboru miejsc obserwacji i stosowane metody obserwacji,
 - prawidłowość identyfikacji gatunków,|
 - odkrywczość,
 - użyteczność przeprowadzonych obserwacji,
 - trafność poczynionych wniosków.

Temat II     ,,Szkolna Ostoja Przyrody”

a) „Szkolną Ostoją Przyrody” może być dowolny teren przyrodniczy (w obszarze rolniczym), np. fragment pola, łąki, oczko wodne, jezioro, zakrzaczenia i zadrzewienia śródpolne, odcinek rzeki, torfowisko, remiza śródpolna, użytek ekologiczny. Ostoja nie może znajdować się na terenach już prawnie chronionych,
b) prace polegać mogą na:
- odtworzeniu utraconych walorów środowiska przyrodniczego,
- tworzeniu nowych lub odtworzeniu zdewastowanych terenów „zielonych”,
- zakładaniu remiz śródpolnych oraz zadrzewień i zakrzewień, budowie „hotelików” dla owadów miododajnych, pielęgnacji użytków ekologicznych.
c) stworzona dokumentacja powinna zawierać:
- inwentaryzację zasobów przyrodniczych ostoi oraz opis podjętych działań,
- dowody wskazujące na poprawę stanu środowiska przyrodniczego „ostoi”,
- formy popularyzacji ,,Szkolnej Ostoi Przyrody” wśród lokalnej społeczności,
d) w pracy oceniane będą między innymi:
 - jakość przeprowadzonej inwentaryzacji i opis walorów Ostoi,
 - przeprowadzone zabiegi ochronne i adaptacyjne,
 - zakres i użyteczność podjętych działań,
 - sposób udostępnienia i upowszechnienia Ostoi,
 - trafność poczynionych wniosków.


7.    WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

-    Praca ma być złożona w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie z napisem „Moja miejscowość to ZIELONY PUNKT”. Dokumentacja fotograficzna może być załączona wyłącznie w formie zdjęć, wydruków, bądź albumu fotograficznego,
-    na stronie tytułowej pracy należy umieścić:
-    Nazwę i adres szkoły,
-    Temat pracy wraz z nazwą miejscowości (obszaru), której dotyczą badania i obserwacje,
-    w prawym dolnym rogu - imiona i nazwiska członków drużyny oraz nauczyciela sprawującego nadzór merytoryczny,
-    Prace należy złożyć do dnia 15 września 2016 roku, w biurze Zarządu Okręgu LOP w Szczecinie, lub przesłać ją na adres biura LOP, ul. Żubrów 1, 71-617 Szczecin,

-    osiem drużyn, których prace zostaną najwyżej ocenione przez jurorów, zostanie zakwalifikowanych do finału konkursu,
-    koszty dojazdu na miejsce finałowych rozgrywek uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

8.    ORGANIZACJA FINAŁU

-    finał zaplanowany jest na 29 – 30 września 2016 roku w Centrum Edukacyjno-Muzealnym Wolińskiego Parku Narodowego w Międzyzdrojach,
-    pobyt uczestników (wyżywienie, noclegi oraz udział w warsztatach) finansuje organizator w ramach dofinansowania konkursu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

29.09.2016r. I etap finałowy
 -   członkowie 8 finałowych drużyn piszą pisemny test sprawdzający wiedzę przyrodniczą. Test oceniany będzie indywidualnie, a otrzymane punkty po zsumowaniu stanowić będą ocenę drużyny,
-    po przeprowadzonym teście drużyny przedstawią prezentacje prac przed komisją konkursową (maksymalnie 10 minut) za które otrzymają kolejne punkty.

 30.09.2016r.  II etap finałowy
–    w tej części konkursu biorą udział 3 drużyny, które uzyskały najwyższą sumę punktów w I etapie finału konkursu,
–    każda z drużyn dokonuje publicznej, samodzielnej prezentacji uzyskanych wyników pracy (czas do 10 minut) oraz odpowiada na pytania komisji dotyczące m.in.: wykonanej pracy, rozpoznawania roślin i zwierząt, praktycznego wykorzystania wiedzy przyrodniczej (zadanie problemowe).

Suma punktów uzyskana w tej części finału zadecyduje o zwycięstwie

 

9.    PLANOWANY TERMINARZ KONKURSU:

15.02. - 15.06.2016r. zapoznanie się z regulaminem konkursu, powołanie drużyny, wysłanie kart zgłoszeniowych,
do 15.09.2016r. prowadzenie prac, obserwacji i badań oraz opracowanie wyników (wykonanie dokumentacji pracy),
15.09.2016r.
do godziny 15.00
ostateczny termin złożenia pracy w Biurze Zarządu Okręgu LOP w Szczecinie.
(w przypadku przesłania pracy pocztą lub kurierem decyduje data dostarczenia)
15.09–19.09.2016r. zebranie komisji konkursowej
do 24.05.2016r. powiadomienie drużyn o wynikach konkursu (listownie, faksem lub telefonicznie)
29.09.2016r. I etap finałowy:
- test pisemny
- prezentacje prac
- spotkanie integracyjne dla finalistów konkursu
30.09.2016r. II etap finałowy:
- ogłoszenie wyników z I etapu finałowego,
- prezentacje prac przez 5 finałowych drużyn oraz wykazanie się przed komisją umiejętnością praktycznego wykorzystania wiedzy przyrodniczej,
- rozdanie nagród
do 20.10.2016r. rozesłanie dyplomów uczestnictwa i podziękowań uczestnikom konkursu, którzy nie zakwalifikowali się do finału konkursu

 

10.    NAGRODY

Nagrody w Konkursie sfinansowane zostaną ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

-    wszystkim drużynom uczestniczącym w konkursie przekazane zostaną pamiątkowe dyplomy,
-    3 zwycięskie drużyny wyłonione w ścisłym finale uzyskają tytuł laureata Konkursu Kreatywnego Ekologa ,,ZIELONY PUNKT” oraz  otrzymają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody,
-    opiekunowie drużyn (1 drużyna → 1 opiekun), których uczniowie uczestniczyć będą
w finale otrzymają nagrody i dyplomy oraz zaświadczenia o udziale.


11.    ADRES KOORDYNATORA KONKURSU

Biuro konkursu prowadzi: Liga Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie
ul. Żubrów 1
71-617 Szczecin
Tel. /091/ 4224691 faks. /091/ 4224691
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacji dotyczących konkursu udziela– Patrycja Romanowska

Pobierz regulamin.