Projekt „Liga Polnej Bioróżnorodności” objęty patronatem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oparty jest na budowie trwałych inicjatyw lokalnych na obszarach rolniczych. Skierowany jest do mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu województw zachodniopomorskiego i lubuskiego. Bezpośrednimi odbiorcami kampanii są rodziny rolnicze, sołectwa, uczniowie szkół rolniczych i innych, przedstawiciele samorządów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, stowarzyszenia i koła gospodyń wiejskich.

 

Program aktywnej edukacji „Liga Polnej Bioróżnorodności” to zbiór działań realizowanych w głównej mierze przez samych odbiorców projektu, które to w znaczny sposób wpłyną na poprawę bioróżnorodności terenów rolniczych. Poza bardzo ważną rolą edukacyjną projektu, zakłada on realizację wymiernych działań polegających na tworzeniu w krajobrazie rolniczym wielu nowych użytków przyrodniczych, tj. remiz oraz zakrzewień i zadrzewień śródpolnych, alei przydrożnych, miedz i stref ekotonowych, jak również m.in. na budowie „hotelików” dla owadów zapylających.

 

Całość poprzedzona wcześniejszymi szkoleniami i warsztatami (jak również opracowaniem pakietu edukacyjnego, który w formie instruktażowej zostanie bezpłatnie przekazany odbiorcom kampanii), sprowadza się do rywalizacji drużyn w ramach „Ligi Polnej Bioróżnorodności” - konkursu, którego celem nadrzędnym jest ochrona różnorodności biologicznej na terenach rolniczych, poprzez stworzenie warunków do bytowania, żerowania i rozmnażania charakterystycznych dla ekosystemów rolniczych różnorodnych gatunków flory i fauny, w tym m.in. drobnych ssaków, owadów, ptaków oraz płazów i gadów.

 

Działania założone w projekcie w dużym stopniu są również odzwierciedleniem założeń polityki strategicznej UE w zakresie bioróżnorodności, w tym:

- strategii ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r.,

- Konwencji o różnorodności biologicznej.

 

W programie przewidziano m.in. następujące działania:

• Pakiet edukacyjny „Liga Polnej Bioróżnorodności”

    - Poradnik I „Zakładanie remiz oraz zadrzewień i zakrzewień śródpolnych

    - Poradnik II „Ochrona, znaczenie i pielęgnacja naturalnych użytków przyrodniczych w krajobrazie rolniczym”

    - Poradnik III  „Jak chronić owady zapylające?”

    - Pakiet 4 tablic edukacyjnych: „Owady zapylające”, „Charakterystyczna flora ekosystemów rolniczych”, „Charakterystyczna fauna ekosystemów rolniczych”, „Ptaki polskich pól”

    - Przewodnik terenowy „Znam i chronię – przyroda pól i łąk”

 • Szkolenia jednodniowe dla miejscowych liderów – rolników, przedstawicieli samorządów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich

 

Zgodnie z zasięgiem Programu zaplanowano 2 szkolenia dla liderów lokalnych społeczności (przedstawiciele gospodarstw, sołectw, samorządów), po jednym na województwo zachodniopomorskie i lubuskie. W każdym szkoleniu uczestniczyć będzie ok. 40 osób, którzy wezmą udział w zajęciach audytoryjnych (wykłady szkoleniowe) i terenowych.