Ochrona bioróżnorodności na terenach rolniczych, w dużym stopniu jest zbieżna z poprawą jakości produktów rolnych i szeroko rozumianą ekonomią w tym zakresie (więcej owadów zapylających, więcej wrogów naturalnych dla szkodników, mniejsza chemizacja upraw i degradacja gleb).

W związku z tym zapraszamy do uczestnictwa w jednym z czterech szkoleń organizowanych w ramach projektu Liga Polnej Bioróżnorodności, których celem jest przekazanie rzetelnej i praktycznej wiedzy w zakresie roli i znaczenia użytków przyrodniczych w ochronie bioróżnorodności.

 

Szkolenia adresowane są do liderów lokalnych społeczności (przedstawicieli gospodarstw, sołectw,
samorządów), którzy po ich odbyciu staną się  inicjatorami oddolnych działań w zakresie ochrony różnorodności biologicznej.
W ich trakcie każdego ze szkoleń odbędą się wykłady audytoryjne oraz zajęcia terenowe, podczas których przedstawione zostaną następujące zagadnienia:
•    Ochrona bioróżnorodności na terenach użytkowanych rolniczo w kontekście zmian klimatycznych;
•    Rola i funkcje użytków ekologicznych w krajobrazie rolniczym w kontekście ochrony owadów zapylających oraz utrzymywania bazy naturalnych drapieżników dla szkodników upraw;
•    Różnorodność międzygatunkowa i gatunkowa flory i fauny charakterystycznej dla terenów rolniczych, w tym ochrona owadów zapylających;
•    Praktyczne aspekty zakładania i pielęgnacji użytków przyrodniczych – alei przydrożnych, remiz, zadrzewień i zakrzewień;
Każdy z uczestników otrzyma pakiet edukacyjny oraz certyfikat. Szkolenia odbędą się na terenach województw lubuskiego i zachodniopomorskiego.

Dokładne informacje na temat terminów, lokalizacji oraz zgłaszania uczestnictwa znajdą Państwo wkrótce w zakładce aktualności.