Młodzieżowa Akademia Zrównoważonego Rozwoju to siedmiodniowych warsztatów dla dzieci i młodzieży – uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenów gmin wiejskich i wiejsko-miejskich z terenu woj. lubuskiego i zachodniopomorskiego. Ich celem jest aktywna edukacja ekologiczna związana głównie z ochroną bioróżnorodności na terenach

Aktywizujące szkolenie przeznaczone jest dla uczniów szkół rolniczych. W jego trakcie odbędą się liczne wykłady audytoryjne oraz zajęcie warsztatowe, których owocem będzie praca grupowa w postaci zaprojektowania i budowy remizy śródpolnej.

Ochrona bioróżnorodności na terenach rolniczych, w dużym stopniu jest zbieżna z poprawą jakości produktów rolnych i szeroko rozumianą ekonomią w tym zakresie (więcej owadów zapylających, więcej wrogów naturalnych dla szkodników, mniejsza chemizacja upraw i degradacja gleb).

W związku z tym zapraszamy do uczestnictwa w jednym z czterech szkoleń organizowanych w ramach projektu Liga Polnej Bioróżnorodności, których celem jest przekazanie rzetelnej i praktycznej wiedzy w zakresie roli i znaczenia użytków przyrodniczych w ochronie bioróżnorodności.